Nasza firma

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 09 kwietnia 2024 r.

Data wejścia w życie: 09 kwietnia 2024 r.

 

     1. Informacje o polityce prywatności

 

Witamy w PEEKSSOT! Mamy nadzieję, że nasze usługi przypadną Ci do gustu. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia danych osobowych użytkowników i zobowiązujemy się do ich ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej Polityki gromadzenia i przetwarzania danych (“Polityka”) oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową lub korzystających z naszych produktów (zwanych łącznie “Usługami”). Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych zgodnie z niniejszą Polityką. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usług ani z nich korzystać.

 

     2. Administrator

 

Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej “Administratorem”) jest indywidualny przedsiębiorca Zhuk Mykola Mykhailovych, działający na podstawie: państwowego świadectwa rejestracji nr 2060 000 0000 002050 z dnia 19.11.2008 r., EDRPOU 2981913817 z adresem prawnym: 15504, obwód czernihowski, rejon czernihowski, Staryi Bilous, ulica Gastello 25a.

 

     3. Przetwarzane przez nas dane osobowe

 

     3.1. Dane osobowe przekazywane nam osobiście

 

Gdy użytkownik zostawia zapytanie w odpowiednim formularzu w naszym Serwisie, możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe, w zależności od charakteru zapytania: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, geolokalizacja, kraj/region pochodzenia, inne dane osobowe, które mogą być zawarte w formularzu zamówienia.

 

     3.2. Dane przetwarzane automatycznie

 

Są to informacje zapisywane automatycznie przez Serwis: anonimowe informacje o czasie wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, typ przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Dane zbierane automatycznie są analizowane w celach statystycznych z wykorzystaniem standardowego rozwiązania Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie dostarcza danych pozwalających na identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Google znajduje się pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Użytkownik i/lub Kandydat może przekazać Spółce dodatkowe Dane Osobowe w celu otrzymania Usługi i/lub w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ze Spółką. Użytkownik i/lub Kandydat niniejszym potwierdzają, że podają takie Dane Osobowe dobrowolnie.

 

     4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika

 

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika:

 

  • – w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  •  
  • – w celu wykonywania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  •  
  • – w celu wykonania umowy, której może być Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  •  
  • – realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  •  
  • – zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

    5. Udostępnianie danych osobowych

 

Twoje dane możemy udostępnić wyłącznie za Twoją zgodą lub bez Twojej zgody – osobom upoważnionym (odbiorcom), jeśli zajdzie taka potrzeba. Są to osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organizacje, którym przekazujemy obsługę księgową, kadrową, prawną i podatkową, organizacje, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w celach marketingu bezpośredniego, w tym w celu dostarczania informacji handlowych lub marketingowych, newsletterów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w celu organizacji webinarów i innych wydarzeń z udziałem Użytkowników, w szczególności na podstawie RODO. Dane Użytkowników przekazujemy również organizacjom wskazanym przez przepisy prawa, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa oraz gdy jest to niezbędne do ochrony interesów osobowych osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Mamy prawo udostępniać dane i informacje o Użytkownikach w ramach prowadzonych postępowań uprawnionym organom, takim jak prokuratura czy sądy.

 

     6. Prawa użytkownika

 

W zależności od obowiązującego prawa, użytkownik może mieć prawo do dostępu, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub do otrzymania kopii swoich danych osobowych, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania swoich danych, do zwrócenia się do nas o udostępnienie (przekazanie) swoich danych osobowych innemu podmiotowi, do wycofania zgody udzielonej nam na przetwarzanie swoich danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego, a także inne prawa, które mogą być istotne dla obowiązującego prawa. Aby skorzystać z tych praw, można napisać do nas na adres: 1@peekssot.com

 

     7. Bezpieczeństwo

 

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”). Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.), ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t. ze zm.).

Serwis stosuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę poufności Użytkowników. Dostęp do bazy danych mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

 

     8. “Cookie”

 

“Pliki cookie” to pliki, które są pobierane na komputer Użytkownika lub inne urządzenie, gdy Użytkownik odwiedza Platformę. Tego typu pliki pozwalają nam przechowywać i weryfikować informacje o preferencjach Użytkownika na naszej Platformie.

Usługa PEEKSSOT wykorzystuje pliki cookie do różnych celów, aby poprawić komfort korzystania z Internetu. Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie można znaleźć tutaj.

 

     9. Wysyłanie materiałów marketingowych i informacyjnych

 

Od czasu do czasu, za uprzednią zgodą Użytkownika, możemy wysyłać na adres e-mail Użytkownika wiadomości marketingowe, informacyjne/reklamowe oraz materiały dotyczące działalności Spółki, w tym wydarzeń organizowanych przez Spółkę.

Zgoda na otrzymywanie takich wiadomości jest udzielana przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w odpowiednim formularzu w Serwisie (formularz rejestracyjny, formularz opinii), co potwierdza chęć Użytkownika do otrzymywania takich wiadomości i materiałów.

Jeśli Użytkownik nie zaznaczy odpowiedniego pola, nie będziemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości marketingowych, informacyjnych/reklamowych i materiałów dotyczących działalności Spółki, w tym wydarzeń Spółki, ale będziemy komunikować się z Użytkownikiem wyłącznie na jego wyraźną prośbę.

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości i materiałów marketingowych, informacyjnych/reklamowych dotyczących działalności Spółki, w tym wydarzeń organizowanych przez Spółkę, takie wiadomości i materiały będą wysyłane przez nas z dowolnego powodu, który uznamy za leżący w interesie Użytkownika.

Jednocześnie Użytkownik ma prawo do wycofania Zgody na dalsze otrzymywanie powyższych materiałów poprzez złożenie odpowiedniego sprzeciwu wobec ich otrzymywania, kontaktując się z nami pod następującym adresem e-mail 1@peekssot.com

 

     10. Linki do innych stron internetowych

 

Informujemy, że Serwis może zawierać odesłania – linki, po kliknięciu których można przejść na inne strony internetowe, prowadzone przez innych administratorów. Administrator Serwisu nie ma wpływu na politykę prywatności i politykę plików cookies tych administratorów i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego zachęcamy Użytkownika do zapoznania się z polityką prywatności i polityką plików cookies tych stron.

 

     11. Aktualizacja polityki gromadzenia i przetwarzania danych

 

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać 180 dni po jej opublikowaniu w Serwisie, a dalszy dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego po tym okresie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany wprowadzone w Polityce, musi zaprzestać korzystania z Usługi i może również zażądać usunięcia swoich Danych osobowych.

 

     12. Informacje kontaktowe

 

W przypadku jakichkolwiek uwag, wątpliwości lub pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem 1@peekssot.com Zapewniamy, że każde żądanie zostanie przez nas rozpatrzone i odpowiemy na adres e-mail podany w żądaniu.

icon